உங்கள் உலகுக்கு சொல்லுங்கள்!


Monday, March 14, 2011நிறைய சேகரிப்புகளுடன், சுய ஆர்வத்துடனும்  எழுத ஆரம்பிக்கும் முன் ஒரு சந்தேகம் வந்தது .
எத்தனை பேருக்கு இது பயன் படப்போகிறது 
என்பதுதான் .
எனக்குள் இருந்த இந்த சந்தேகத்தை வேறு வடிவில் கேள்வியாக்கி F1 செய்தி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பினேன் 
கேள்வி 
       

i created a blog for f1 in Tamil for f1 lovers.
i want to say something about f1 . before i started i have a big question what is practical benefit of f1 race for all  . only technology improvement or car sales ? which is the benefit to common   man ?

பதில் வந்தது .
ஆனால் மிக நுணுக்கமாக 


Terence Milbourn | Editor In Chief | F1 Live News

F1LiveNews

Hello Krishna Moorthy,

Thank you for your interesting question and, as I know you can imagine, its not one I am normally asked.

I cannot speak for every man, and as I would suspect there is more than one reason for the existence of F1, so therefore more than one benefit, and of course, more than several detriments, real or imagined.

For me, the real benefit of F1 is the pure enjoyment and fascination with speed, of braver men than I overcoming fear and pushing to and beyond the limits of courage and knowledge; and the ability of man to create teams from individual people capable of infinite detail, care and ingenuity as car builders and track designers, creating the ultimate spectacle of visual beauty and awe far greater than any one of them alone could even imagine.

But in the end, you are either a "petrol-head" and you get enjoyment and release from watching car racing, or you don't.

In the end, I suppose its as simple as that.

For me its enjoyment and relaxation.  For them its achievement and attainment.

Terence.


king fisher அழகுதான் அதைவிட விஜய் மல்லையாவின் அழகிகள் சொல்லவா வேண்டும் ?
Terence Milbourn | Editor In Chief | F1 Live News

No comments: